Дейности на СТМ

Дейности на СТМ

Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа.
Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по трудова медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.

СТМ “ДЕНИМЕД” предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:

 • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
 • Правила, норми и инструкции във фирмите и предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа, като дава съвети за правилното им прилагане.
 • Мерки за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания. Формулиране на задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
 • Обучение на работниците / служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места;
 • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
 • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
 • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
 • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат;
 • Длъжностни характеристики;
 • Графици за работа;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Изготвяне на схема за евакуация;
 • Информира всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Дава индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето им и отностно безопасността при работа;
 • Предоставя трудово – правни консултации.

Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.