За РАБОТОДАТЕЛЯ

ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съгласно чл.15 от ЗЗБУТ при откриване на предприятия, както и при промяна на дейността и технологиите работодателите декларират в 30-дневен срок от началната дата на настъпване на събитието в съответната дирекция “Областна инспекция по труда” местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки.

Съгласно чл. 16

(1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:

а) да направи оценка на риска за здравето и безопасността, която да обхване работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори;
б) да планира подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка, а когато това не е възможно, да осигури защитата на работещите и на другите лица;

(2) Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и на служителите, са изцяло за сметка на работодателя.

Съгласно чл. 19

(1) Работодателят предоставя на работниците и на служителите или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Съгласно чл. 25

(1) Работодателите осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.
(2) Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по:

Съгласно чл. 27

(1) В търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд. В състава на комитета се включват равен брой представители на работниците и на служителите и представители на работодателя, но общо не повече от 10 души.

Съгласно чл. 28

(1) В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал до 50 работници и служители включително, както и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи по условия на труд.

Съгласно чл. 33

(1) Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

Съгласно чл. 34

(1) Работниците и служителите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

а) да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;

б) да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло;

в) да използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и не ги изменят самоволно;

г) да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

СПОРЕД ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И НАРЕДБИ

оценка на риска и измервания на факторите на работната среда – Наредба № 5/1999г. и Наредба № 7

инструктажи и водене на свързаните с тях документи, съгласно Наредба №3/1996г.

определяне на длъжностно лице във връзка със ЗБУТ, съгласно Наредба № 3/1996г.

ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4/ 1998г.

осигуряване на физиологични почивки, съгласно Наредба №15/1999г.

разработване на вътрешни правила по ЗБУТ, съгласно чл.277 от КТ

осигуряване на ЛПС и работно облекло, Наредба № 3

застраховане трудова злополука, съгласно Наредбата за задължително застраховане

спазване минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Наредба № 7 от 15 август 2005

провеждане на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 / 1987г.