Застраховка Трудова злополука

Трудова злополука

ДЕНИМЕД консултира и подпомага своите партньори в избора на застраховка “Трудова злополука”.

ДЕНИМЕД работи успешно с всички застрахователни компании и множество брокери и агенти в цялата страна.

Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука” от 2006 година определя условията и редът за задължително застраховане за риска “Трудова злополука”. Тя е предназначена за хора, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето. Разходите за този риск са за сметка на работодателя.

Работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска “Трудова злополука” – военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, служителите от Министерството на вътрешните работи и от Държавната агенция “Гражданска защита”, не подлежат на задължително застраховане.

Договор за задължителната застраховка се сключва само със застраховател, притежаващ разрешение за извършване на такава дейност по Кодекса за застраховането. Застрахователят носи отговорност за причинени вреди на здравето на работниците и служителите при трудова злополука до размера на застрахователната сума, определени в договора за застраховане.

Договорът за задължителната застраховка “Трудова злополука” се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.

ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
Според Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. За трудова се счита и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния му път при отиване или при връщане от работното място до дома, както и по време на регламентирана почивка. Не се признава за трудова злополука, ако пострадалият умишлено е увредил здравето си. Всеки работодател трябва да се консултира със службата по трудова медицина и с групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска да определи с изрична писмена заповед списък на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова злополука”. При преговори със синдикатите може да се добавят имена към първоначалния списък и това да бъде елемент от колективен трудов договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ ПРИ ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
Временната неработоспособност и степента на трайно намалена работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
Задължителната застраховка “Трудова злополука” покрива следните рискове:

смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката и не може да бъде по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
Размерът на застрахователните премии по задължителна застраховка “Трудова злополука” се определят в застрахователния договор. Плащането може да става веднъж годишно или всеки месец в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работника или служителя и работодателя. Допуска се разсрочване на месечни, тримесечни или шестмесечни вноски.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
Застрахователно обезщетение е сумата, която застрахователят плаща на застрахования при настъпване на риск, покрит със застраховката “Трудова злополука”.
При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;

над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;

над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;

над 121 календарни дни – 10 на сто;

При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността. Процентът на трайно намалена работоспособност се определя от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността в 3-месечен срок. При смърт на застраховано лице застрахователите изплащат обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор. В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност вследствие на трудова злополука и последвала трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до една година от датата на злополуката, дължимото застрахователно обезщетение се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност. Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт – на законните му наследници.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение на застрахователя се представят: писмено искане; копие от застрахователния договор; препис от акта за смърт и удостоверение за наследници; копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.); разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова; други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение. Правата по договора за задължителната застраховка “Трудова злополука” се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие. Дължимото застрахователно обезщетение или сума по задължителната застраховка “Трудова злополука” се заплаща в 15-дневен срок след представянето на всички посочени в застрахователния договор документи.