Измервания

Измервания

Организиране и съставяне на План за извършване на измервания на факторите на работната среда.

Измерванията на факторите на работната среда, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са следните:

  • Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха)
  • Измерване на осветеност
  • Измерване на шум
  • Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник” и др.
  • Измерване на прах и химични агенти
  • Измервания на мълниезащита и заземления
  • Дебит на вентилационни уредби

Обработване на цялостната документация и получената информация.

Издаване на протоколи отразяващи показанията и резултатите от извършените измервания.