Медицинско обслужване

Медицинско обслужване

Организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактичните медицински прегледи.

ДЕНИМЕД организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 г., изм. и доп., бр. 65 от 9.08.1991 г., бр. 102 от 13.12.1994 г., бр. 78 от 30.09.2005 г., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности.

(1) СТМ Денимед оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа чрез извършване и/или организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

(2) Когато се установи, че работник или служител има заболяване или отклонения във физиологичните показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, лекарят от службата по трудова медицина го насочва към личния лекар.

(3) СТМ Денимед изготвя анализ на временната нетрудоспособност, дава медицинско становище за явяване пред ТЕЛК и за определяне годността на работещите да изпълняват даден вид работа, взема активно участие при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

(4) СТМ Денимед прави заключения за здравословното състояние на работещите при прекратяване на трудовите правоотношения и издава удостоверение от медицинско лице.

(5) Заключенията на СТМ Денимед за определяне годността на работника и служителя да изпълнява даден вид работа се предават на работодателя само под формата на: “няма медицински противопоказания”; “може да извършва работата при определени условия (посочват се условията)”; “не може да извършва работата за определен период от време”; “има трайни медицински противопоказания”.

Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

СТМ Денимед изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.