Обучения на персонала

Обучения на персонала

Обучения на КУТ / ГУТ
Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ , бр. 133 от 11.11.1998 г. За проведеното обучение СТС инженеринг уведомява писмено през м. Януари на текущата година съответната регионална дирекция на ИА”ГИТ”;

Обучения на длъжностни лица / органи по БЗР
Обучения на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд. Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. на министъра на труда и социалната политика и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най – ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд;

Квалификационни групи по електробезопасност
За придобиване на квалификационни групи по електробезопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V . Участниците в обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в Правилника за получаване на квалификационна група. Курсовете се провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника. Обучението се провежда в подходящи зали или на място, заявено от клиента. Проверката на получените знания се извършва чрез тестове. Издава се удостоверение на всеки успешно покрил теста участник;

Обучения по безопасност и здраве.

Проиграване на програми за предотвратяване на пожари и правила за поведения при бедствия и аварии.