Оценка на риска

Оценка на риска

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите:

I. Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете и идентифициране на същите;

II. Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;

III. Изготвяне на препоръки за намаляване и контрол на риска, разработване на мерки за подобряване на условията на труд и премахване на рисковите фактори за здравето на работниците и служителите чрез:

IV. Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес;

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, която обхваща:

1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;

2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно – психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно – разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка;

3. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

4. Предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

5. Анализ на организацията на труда и методите на работа за по – доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и трудоспособността;

6. Организиране и извършване на специализирани измервания необходими за анализ на условията по безопасност на труда на трудовия процес и работната среда;

7. Оценка на условията за санитарно – битово обслужване и предложения за подобряването им;

8. Документиране на риска – изготвяне на карта за оценка на риска.

9. Препоръки относно преустройството на работните места и организацията на труда в съответствие с данните от измерванията на факторите на работната среда.

10. Препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита;

11. Попълване на досие с информация за фирмата;

12. Оценка на риска по работните места, която включва шест етапа:

– Класификация на трудовите дейности.
– Идентифициране на опасностите.
– Предприети мерки за защита.
– Определяне на налични средства за колективна и лична защита.
– Бележки отностно: анатомични обекти, които биха били засегнати, както и начин на въздействие върху рисковете за здравето.
– Идентифициране на цифровите опасности, броя на лицата, които биха били засегнати както и оценяване на риска.

13. Обработване на цялостната документация и получената информация.

14. Разработване на фирмен План за действие на база Оценка на риска с оглед минимизиране и отстраняване на риска при работа и при използване на работно оборудване.

15. Извършване на специализирана оценка на риска при работа с видеодисплей.

16. Извършване на специализирана оценка на риска за строителство – съгласно изискванията на Наредба № 2 за строително – монтажни работи.

17. Оценката на риска се извършва веднъж за период от 2–3 години, ако не настъпи промяна в нормативната база, въвеждане на ново технологично оборудване, преструктуриране на фирмата, промяна на предназначението или въвеждане на нови работни места, промяна на работните процеси и на работната среда.